Rugăciune către Preasfînta Născătoare de Dumnezeu înaintea icoanei ”Pătimitoarea”

O, Preasfîntă Stăpînă Născătoare de Dumnezeu, ceea ce eşti mai înaltă decît toţi Îngerii şi Arhanghelii, şi mai cinstită decît toată făptura, Ajutătoarea celor obijduiţi, Nădejdea celor deznădăjduiţi, Mijlocitoarea celor neajutoraţi, scîrbiţilor Mîngîiere, celor flămînzi Hrănitoare, celor goi Acoperemînt, bolnavilor Tămăduire, păcătoşilor Izbăvitoare, tuturor creştinilor Ajutătoare şi Mijlocitoare. Mîntuieşte şi miluieşte, Stăpînă pe robii Tăi şi pe preasfinţiţi mitropoliţi, arhiepiscopi şi episcopi şi pe tot cinul preoţesc şi călugăresc şi pe conducerea binecredincioasă, pe conducătorii de oşti, pe mai marii oraşelor, pe iubitoarea de Hristos oaste şi pe toţi măritorii creştini îi acoperă cu cinstitul Tău acoperemînt şi rogă-L Stăpînă Preamilostivă pe Dumnezeul nostru Care S-a născut din Tine fără de sămînţă, ca să ne înarmeze cu Puterea Sa de sus  asupra tuturor vrăjmaşilor văzuţi şi nevăzuţi. O, Preamilostivă Stăpînă Născătoare de Dumnezeu, scoate-ne pe noi din adîncul păcatului şi ne izbăveşte pe noi de grindină, de cutremur şi potop, de foc şi sabie, de năvălirea celor străini, de vifor, şi de rana ucigătoare şi de tot răul. Dă-ne nouă, Stăpînă, pace, sănătate robilor Tăi, şi tuturor creştinilor dreptcredincioşi, luminează-ne mintea şi ochii sufletului spre mîntuire; şi ne învredniceşte pe noi păcătoşii robii Tăi, să ajungem în Împărăţia Fiului Tău, a lui Hristos Dumnezeul nostru: căci stăpînirea Lui este binecuvîntată şi preaproslăvită împreună cu Cel fără de început al Său Părinte şi cu Preasfîntul şi Bunul şi De viaţă făcătorul Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.